Phòng cho nữ thuê

Ngày cập nhật: 21/09/2016
Mã tin: 140089
Lượt xem: 221
Tin đăng đã hết hạn.
Giá thuê:
2,700,000 vnđ
Diện tích:
20 m²
Địa chỉ:
33/11 Đặng văn Ngữ P.10 Q.Phú Nhuận
Thông tin mô tả
Gửi than phiền
X
Mã bảo vệ:

Phoøng cho hai nöõ thueâ giaù 2.700.000ñ/t diện tích 20m2 , tollet rieâng trong phoøng , ñaày ñuû tieän nghi : giöôøng neäm , tuû , baøn gheá , maùy laïnh , maùy nöôùc noùng , tivi ,  tủ lạnh , quaït traàn . v.v.. , truyeàn hình cab vaø wifi mieãn phí , coù choã naáu aên vaø phôi quaàn aùo rieâng bieät .

Khu vöïc an ninh yeân tónh , giôø môû cöûa töø 6g saùng ñeán 11g toái .

Xin lieân heä chò Quyeân : 0937585856


Tin đăng cùng khu vực

Tin đã lưu