Phòng cho thuê số 3 Trần Huy Liệu,F12,Q.Phú Nhuận,giáp LV Sỹ Q3

Ngày cập nhật: 06/06/2016
Mã tin: 133768
Lượt xem: 199
Tin đăng đã hết hạn.
Giá thuê:
3,500,000 vnđ
Diện tích:
28 m²
Địa chỉ:
Số 3 Trần Huy Liệu,F12,Q.Phú Nhuận
Thông tin mô tả
Gửi than phiền
X
Mã bảo vệ:

Phoøng naèm ôû laàu 1,dieän tích 28m2,coù ban coâng phía tröôùc maët tieàn. Phoøng rất roäng raõi (ở được 4 người thoải mai) thoaùng maùt,coù wifi,truyeàn hình caùp,chổ để xe,WC vaø beáp naáu rieâng ôû trong phoøng. Giôø giaác töï do,loái ñi rieâng khoâng chung chuû. Khu vöïc an ninh,vò trí trung taâm thuaän tieän cho sinh hoaït vaø ñi laïi. Lieân heä A Toaøn 0908248432.


Tin đăng cùng khu vực

Tin đã lưu