Phòng trọ tại quận Tân Phú, gần Đầm Sen, UBND quận.

Ngày cập nhật: 06/03/2015
Mã tin: 123105
Lượt xem: 880
Tin đăng đã hết hạn.
Giá thuê:
1,100,000 vnđ
Diện tích:
22 m²
Địa chỉ:
102/38 bình long, phú thạnh, tân phú, hcm
Thông tin mô tả
Gửi than phiền
X
Mã bảo vệ:

Nhaø dạng biệt thự, loái ñi rieâng, an ninh,yeân tónh, choå ñeå xe an toaøn, thoaùng maùt, saïch seõ, khu vực yên tĩnh, an ninh, coù cöûa soå,toilet rieng, coù inte********** caùp quang mạnh, TV caùp, ñoàng hoà ñieän – nöôùc rieâng, camera quan saùt, baùo troäm, baùo chaùy. Phoøng dt từ 12m2/1tr1, 22m2/1tr8, 24m2/1tr9 /thaùng. Điện 3000/kw, nước 14ng/m3. Cho nöõ sinh vieân, nöõ nhaân vieân vaên phoøng, vôï choàng treû nhaân vieân chöùc. Ñòa chæ 102/38 Bình Long, Phuù Thaïnh, Taân Phuù, HCMC ( coù theå ñi heõm 364 Thoaïi Ngoïc Haàu, ñi 100m heát heõm, reû traùi, nhaø 102/38). Vui loøng lieân heä A.Duõng 0909793728. Xin caûm ôn.


Tin đăng cùng khu vực

Tin đã lưu